Skip to main content

Wettelijke basis

Natuurreservaten

Skiën is een natuursport. De beleving van het landschap en de natuur is een essentieel onderdeel van de activiteit. Om de aantrekkelijkheid van de sport te behouden, is natuur- en landschapsbescherming een essentiële basis. Hiervoor moeten alle betrokkenen de geldende wetten naleven.

Natuurbescherming in de Wintersport-Arena Sauerland is onderworpen aan verschillende wetgevingen. Niet alleen zijn er verschillende wetsteksten van toepassing, er zijn ook verschillende wetgevers bij betrokken, van de deelstaat tot de federale overheid tot de Europese Unie.

Europese wetgeving

Het milieubeleid van de Europese Unie heeft verstrekkende bevoegdheden. De doelstellingen variëren van het behoud en de bescherming van het milieu tot de bestrijding van klimaatverandering. De Richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna is onder andere een natuurbeschermingsrichtlijn van de Europese Unie, in de volksmond ook wel de Habitatrichtlijn(FFH) genoemd. De nationale staten zijn verplicht om speciale beschermingszones voor habitats en soorten in te stellen. De FFH-gebieden vormen samen met de vogelbeschermingsgebieden het Europese netwerk van beschermde gebieden NATURA 2000. De lidstaten zijn vrij in de keuze van de vorm waarin ze worden ingesteld.

Duitse wetgeving

De federale natuurbeschermingswet verdeelt gebieden in verschillende categorieën. Het regelt bijvoorbeeld in welke mate gasten en aanbieders de natuur en het landschap mogen verstoren. Volgens de wet genieten gebieden verschillende beschermingsstatussen.

Delen van de skigebieden in de Wintersport-Arena Sauerland hebben de status van natuurreservaat (NSG). Daar genieten het landschap, de flora en fauna speciale bescherming. In een NSG zijn alle biotische gemeenschappen beschermd en hun aantasting is verboden door een speciaal voor elk gebied geformuleerde verordening voor beschermde gebieden.

Waterbeschermingsgebieden

Waterbeschermingsgebieden zijn te onderscheiden van natuurbeschermingsgebieden en andere beschermde gebieden onder de federale natuurbeschermingswet. Grondwater dient als drinkwater voor de mens en is daarom een bijzonder milieugoed dat bescherming verdient. Sommige skigebieden vallen onder deze regeling. De Niederwasserbehörde regelt de verboden en voorwaarden voor de afzonderlijke zones en onderzoekt goedkeuringsprocedures.

Gebieden kunnen tegelijkertijd meerdere beschermingsstatussen hebben. Het kunnen bijvoorbeeld natuurbeschermingsgebieden en waterbeschermingsgebieden zijn. Vaak zijn het ook natuurbeschermingsgebieden en FFH-gebieden.

Staatswetgeving

Alle Duitse deelstaten hebben hun eigen natuurbeschermingswetten. De natuurbeschermingswetvan NRW dient met name voor natuurbehoud en landschapsplanning. Skigebieden worden voornamelijk beïnvloed door de effectregulering en biotoopbescherming. Ingrepen moeten dus altijd worden gecompenseerd door middel van compenserende of vervangende maatregelen. Naast verschillende andere gebieden is de biotoopbescherming volgens de staatswet ook van invloed op de typische ruige weiden op de hoogste bergen in het Sauerland.

De Niederlandschaft en de Niederwasserbehörde controleren respectievelijk de goedkeuring van bouwprojecten, benoemen voorwaarden en controleren de naleving ervan.